Tikkurila integritetspolicy

Datum: 1.8.2021

Syftet med denna integritetspolicy är att ge dig information om hur dina personuppgifter behandlas inom Tikkurila. Vi har åtagit oss att respektera integriteten och att följa de lagar och förordningar som gäller för hanteringen av personuppgifter, till exempel den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679).

Denna integritetspolicy är tillämplig på bearbetningsaktiviteter som utförs av Tikkurila Group-företag inom EU, med avseende på följande personuppgifter:

 • Uppgifter om kunder, potentiella kunder och/eller affärspartners och kontaktpersoner.
 • Personuppgifter för de som besöker våra varumärkeswebbplatser.
   

1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig med avseende på ovannämnda data är Tikkurila Oyj (adress Heidehofintie 2, 01300 Vantaa).

I vissa fall kan andra Tikkurila-företag agera personuppgiftsansvarig, oberoende av eller tillsammans med Tikkurila Oyj. I dessa fall tillämpas integritetsprinciper liknande de som anges i denna policy.
 

2. Kontaktinformation

Du kan skicka frågor, begäranden, förfrågningar och feedback kopplat till behandlingen av personuppgifter till följande e-postadress: dataprotection(at)tikkurila.com
 

3. Syftet med att behandla kunders personuppgifter, poteniella kunders och kontaktpersoners rättsliga grunder för denna behandling

Tikkurila behandlar kunders och/eller deras kontaktpersoners personuppgifter i syfte att hantera affärsrelaterade försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter avseende Tikkurilas verksamhet.

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att:

 • Hantera kund-, leverantörs- och affärspartnerrelationer samt uppfylla Tikkurilas rättigheter och skyldigheter i samband med affärsrelationer.
 • Möjliggöra kommunikation med dig eller den enhet som du representerar.
 • Samla in feedback om Tikkurila.
 • Förbättra kvaliteten på och urvalet av Tikkurilas produkter samt utveckla interna processer och företagsaktiviteter.
 • Förbättra kundernas kunskap och medvetenhet om våra produkter.
 • Följa våra erbjudandeaktiviteter.
 • Bjuda in potentiella kunder till våra evenemang.
 • Tillhandahålla kundservice, support och utbildning
 • Stödja vår försäljning.
 • Annonsera och marknadsföra våra produkter.
 • Underhålla och utveckla Tikkurilas webbplatser.
 • Erbjuda en bättre användarupplevelse på webbplatsen.
 • Förse oss med bakgrundsinformation för de syften som nämns ovan genom att analysera uppgifterna.
   

Tikkurila har åtagit sig att se till att det alltid finns en rättslig grund för behandling av personuppgifterna. Behandlingen bygger på några av följande rättsliga skäl:

 • Utförandet av ett avtal mellan Tikkurila och kunden, leverantören eller en annan affärspartner som du representerar samt åtgärder som vidtas innan ett avtal ingås.
 • Tikkurilas legitima intresse av att hantera sina affärs- eller intressentrelationer.
 • Ditt samtycke i egenskap av den registrerade eller skyldighet enligt tillämplig lagstiftning.
   

4. Insamlade personuppgifter

Personuppgifterna som samlas in av Tikkurila kan bland annat innehålla följande typer av uppgifter samt ändringar av dessa:

– Förnamn, efternamn, befattning, tjänst och/eller annan arbetsrelaterad information, kundprofil/typ, telefonnummer, e-postadress, postadress, åldersintervall, kön, företagets namn som du representerar.

– Information relaterad till affärsförhållandet mellan Tikkurila och dig eller företaget som du representerar, såsom kommunikation och transaktioner mellan Tikkurila och er/företagets representant, feedback och förfrågningar till Tikkurila, information om deltagande i Tikkurilas evenemang och affärsmöten osv.

– Inspelningar av telefonsamtal till kundtjänst samt e-post- och chattkorrespondens.

– Personuppgifter som samlas in via våra webbutiker, såsom köphistorik samt uppgifter med koppling till fakturering, leveranser, returer och betalningar.

- information som du skickar till oss när du använder våra digitala tjänster, såsom användarnamn och lösenord, foton eller annat innehåll eller information som skickas av dig

– Information om användningen av webbplatsen, till exempel data som samlas in av cookies och annan webbplatsteknik som vi använder. Detta inkluderar men är inte begränsat till IP-adressen, webbplatser som du har besökt, länkar som du har klickat på, material som du har begärt från oss och material som du har skickat in till digitala tjänster. För mer information, se vår cookiepolicy.
 

5. Cookies

Tikkurilas webbplatser använder cookies. Cookies är små filer som skickas till en användares enhet från en webbplats och sparas i användarens webbläsare medan han/hon surfar på webbplatsen. När användaren återvänder till samma webbplats igen kan data som har sparats i cookien meddela webbplatsen om användarens tidigare aktiviteter på webbplatsen.

När du besöker Tikkurilas webbplatser kommer en cookie att placeras på din enhet för att underlätta användningen av våra webbplatser. Du kan inaktivera användningen av kakor genom att ändra webbläsarinställningarna. Observera dock att en sådan inaktivering kan göra Tikkurilas webbplats långsammare, förhindra åtkomst till vissa delar av den eller göra vissa av webbplatsens funktioner oanvändbara.
 

6. Marknadsföring online och marknadsföringsautomation

Tikkurila kan använda partnertjänster för att tillhandahålla riktad annonsering på nätet. Tjänsteleverantörerna kan lägga till kakor eller spårningselement för att samla in data om dina onlinebesök i syfte att skräddarsy den kommunikation Tikkurila skickar till dig.

De verktyg för automatisering och onlinemarknadsföring som Tikkurila använder tillämpar tredjepartscookies. När en användare besöker vår webbplats erhåller webbläsaren en unik identifierare beträffande besöket. Om användaren uppger sina personuppgifter, till exempel genom att fylla i ett kontaktformulär eller klicka på länkar i e-postmeddelanden som skickats av Tikkurila, kan den unika identifieraren kopplas till den personliga information som har uppgetts av användaren.

Se mer information om vår cookiepolicy nedan.
 

7. Vanliga informationskällor

Huvuddelen av informationen samlas in direkt från dig eller från det företag som du representerar. Personuppgifter kan också samlas in från tredje part, till exempel företag som organiserar olika typer av bygg- eller målarfärgsrelaterade evenemang eller aktiviteter. Information kan också samlas in genom användandet av cookies på vår webbplats.
 

8. Vanliga dataöverföringar och dataöverföringar till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Tikkurila använder externa tjänsteleverantörer för behandling av personuppgifter på Tikkurilas vägnar för de syften som nämns i denna integritetspolicy. Tikkurila säkerställer att outsourcing sker inom reglerna för tillämplig lag. Tjänsteleverantörerna får endast använda personuppgifter för att tillhandahålla överenskomna tjänster till Tikkurila och enligt de villkor som har avtalats med Tikkurila.

Vid behandling av dina personuppgifter använder Tikkurila sig av tjänsteleverantörer, servrar och resurser som finns i olika länder. I viss mån kommer data också att överföras till andra företag som tillhör Tikkurila Group. Tikkurila kommer också att överföra dina uppgifter till länder utanför EU och EES, där integritetslagstiftningen skiljer sig från europeiska lagar. Tikkurila kommer att se till att det finns lagliga skäl för att överföra uppgifterna och att uppgifterna skyddas enligt gällande lag, i synnerhet genom att använda EU-kommissionens modellavtal beträffande dataöverföring.

Vi kan också komma att överföra dina uppgifter till tredje part i de sällsynta fall då en överföring krävs enligt lag eller är i Tikkurilas legitima intresse.
 

9. Lagringstid för personuppgifter

Personuppgifter kommer att lagras så länge som det behövs med hänsyn till Tikkurilas affärsbehov, oftast tre (3) år efter den senaste aktiva affärshändelsen mellan Tikkurila och dig eller den enhet du representerar. Information kan också lagras längre, till exempel när det är en integrerad del av affärsdokumentationen mellan Tikkurila och företaget du representerar eller när vi behöver spara personuppgifter under den tid som krävs enligt bokföringslagstiftningen.

Du kan när som helst begära att Tikkurila inte behandlar dina personuppgifter, varpå Tikkurila kommer att utvärdera om uppgifterna måste tas bort eller om det fortfarande finns lagliga skäl för att behandla dem. 
 

10. Dataskyddsprinciper

Tikkurila kommer att säkerställa datasäkerheten för insamlade data med hjälp av adekvata tekniska och organisatoriska åtgärder.

Endast behöriga representanter för Tikkurila och auktoriserade externa tjänsteleverantörer som arbetar på Tikkurilas vägnar har rätt att behandla personuppgifter. Tikkurila har endast beviljat begränsad åtkomst till data till de personer som behöver ha åtkomst. Systemet är skyddat enligt Tikkurilas policy för informationssäkerhet.
 

11. Dina rättigheter angående personuppgifter

Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifterna från registret. Denna begäran, liksom alla andra begäranden relaterade till dina personuppgifter, måste göras skriftligen och skickas till den kontaktinformation som nämns i denna integritetspolicy, alternativt via det bifogade formuläret.

Du har också rätt att förbjuda Tikkurila att behandla personuppgifter om det inte finns några lagliga grunder för en behandling, samt rätt att be Tikkurila begränsa behandlingen av uppgifterna.

Du har dessutom rätt att be Tikkurila korrigera felaktiga uppgifter om dig själv. Begäranden angående ovannämnda ärenden ska skickas till den kontaktinformation som nämns ovan.

Om behandlingen bygger på ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka detta samtycke genom att skicka en begäran om detta till Tikkurila.

Du har också rätt att kontakta dataskyddsmyndigheten angående behandlingen av dina personuppgifter.
 

12. Ändringar i integritetspolicyn

Tikkurila har rätt att emellanåt ändra informationen i denna integritetspolicy samt dess praxis för att hantera sina kunders personuppgifter.

 

Policy beträffande cookies och annan liknande teknik 

1.  Vad är denna policys omfattning?

Denna policy täcker din användning av Tikkurilas digitala tjänster. Denna policy täcker inte situationer där du lämnar information till andra företag än Tikkurila, t.ex.

 • När du lämnar en av våra webbplatser eller mobilappar för att gå vidare till webbplats som inte är Tikkurilas (till exempel genom att klicka på en länk eller en annons).
 • När du använder produkter som inte är Tikkurilas (t.ex. trådlösa enheter och webbläsare) i kombination med Tikkurilas tjänster.

Din information kan täckas av denna policy och andra sekretess- och cookiepolicyer samtidigt. Om du till exempel ansluter till Tikkurilas tjänster via ett WiFi-nätverk som tillhandahålls av ett hotell eller annan offentlig plats kan all information som samlas in från din användning av det nätverket komma att omfattas av de policyer som gäller för hotellet/platsen.
 

2.  Vad menar vi med vissa definitioner?

 • Cookies är små datafiler. Webbplatser placerar dessa filer i din webbläsare för att känna igen din enhet när du återvänder till webbplatsen i fråga eller när du besöker andra webbplatser. Cookies förflyttar sig inte över internet på egen hand. De överförs till den webbplats som besöks av den användaren från den server som tillhandahåller webbplatsen. Endast den server som skickade cookien kan senare läsa eller använda samma cookie.
 • Flash-cookies kan lagra mer komplexa data än vanliga Cookies. De används för att komma ihåg dina inställningar, preferenser och andra liknande tjänster.
 • Widgets är små program eller applikationer som kan bäddas in på en webbsida. De kan ge information i realtid, till exempel väderrapporter. Widgets tillhandahålls ofta av en tredje part och ger dem tillåtelse att samla in data om användare som tittar på sidan i fråga.
 • En serverlogg registrerar din webbaktivitet från din dator eller mobila enhet. Den spelar en nyckelroll när det kommer till att förbättra webbplatsens och mobilapplikationens prestanda samt introducera nya funktioner. Till exempel kan en serverlogg registrera vilka söktermer du har angett. Den kan också registrera din webbläsarinformation, till exempel din IP-adress, enhetstyp, hur lång tid du spenderar på en webbplats och vilka cookies som har placerats i din webbläsare.
 • Webbsignaler (web beacons) är små grafiska bilder på en webbplats eller i ett e-postmeddelande. De kan användas för att till exempel registrera sidor och annonser som du klickar på, eller spåra hur bra en e-postmarknadsföringskampanj fungerar.
 • Vissa webbplatser har sociala nätverk eller andra insticksprogram från tredje part. Sådan insticksprogram kan skicka information till dessa webbplatser, även om du inte klickar på eller interagerar med insticksprogrammet. Det kan gälla även om du inte har ett konto med webbplatsens tjänsteleverantör. Sociala nätverk eller tredje parter kan använda en identifierare vid överföring från din webbläsare. Det kan inbegripa information om till exempel din webbläsartyp, enhetstyp och IP-adress, samt webbadressen till webbplatsen där insticksprogrammet visas. Om du använder sociala nätverkstjänster rekommenderar vi att du bekantar dig med deras integritetspolicyer.
 • Personuppgifter är information som identifierar dig eller rimligen kan användas för att identifiera dig.
 • Anonyma uppgifter är information som inte identifierar dig och som rimligen inte kan användas för att identifiera dig.
 • Aggregerade uppgifter skapas när en stor mängd personuppgifter behandlas och sätts ihop till anonyma grupper eller kategorier. Aggregerade uppgifter skulle till exempel avslöja att x procent av mottagarna av ett e-postmeddelande i marknadsföringen besökte Tikkurilas kampanjwebbplats, men inte vilka dessa besökare faktiskt var. 
 • En mobilapplikation, eller en mobilapp, är en programvara som körs på smartphones, surfplattor eller andra mobila enheter och som gör det möjligt för användare att komma åt vissa tjänster.
 • En webbplats är alla sidor och platser på Internet, oavsett vilken enhet (mobiltelefon, surfplatta, bärbar dator, PC, osv.) eller protokoll (http, ftp eller annat) som används för att komma åt sidan eller platsen.
 • Relevant reklam är reklam i vilken Tikkurila använder aggregerade uppgifter om grupper av människor (såsom ålder, var dessa grupper bor och vad de har för intressen) för att utveckla reklam som är mer sannolik att vara användbar och relevant för grupperna i fråga. Relevant reklam använder inte enskild information om vad en specifik person eventuellt gillar. OBA (Online Behavioral Advertising) är en typ av relevant reklam i vilken man använder intressekategorier baserat på de webbplatser som besöks av grupper av människor i syfte att leverera nätbaserad reklam.
   

3.  I vilka syften använder vi cookies och annan liknande teknik?

Tikkurila använder cookies och annan liknande teknik för att:

 • Tillhandahålla tjänster och förbättra din användning och/eller kundupplevelse.
 • Skicka relevant reklam till dig.
 • Utföra research och analyser i syfte att underhålla, skydda, utveckla och förbättra Tikkurilas tjänster.
 • Att hantera nätverksintegritet och säkerhetsfrågor.

Tikkurila använder följande olika typer av cookies: funktionella cookies, statistiska och analytiska cookies för produktutveckling, annonsrapporteringscookies och cookies för digital reklaminriktning. Dessa cookies kan antingen vara tillfälliga (med andra ord sessionbaserade) cookies eller permanenta cookies.  

Användningen av cookies och annan liknande teknik kan göra användarupplevelsen smidigare. Att inaktivera cookies kan helt eller delvis förhindra användandet av specifika funktioner på några av våra webbplatser och mobilapplikationer.

Vi kan använda oss av till exempel de preferenser du har angett för att ge skicka dig annonser för Tikkurilas produkter och tjänster. Dessa annonser kan placeras på Tikkurila webbplatser och mobilapplikationer och kallas då "first party"-reklam. Den här typen av reklam ingår i vårt tjänsteavtal med dig och kan därför inte väljas bort.

Vi eller våra reklampartners kan också använda anonyma uppgifter och aggregerade uppgifter som någon av oss innehar, för att skräddarsy de annonser du ser på webbplatser som inte tillhör Tikkurila. Om du till exempel ser en annons från Tikkurila på en webbplats som har med inredning att göra, kan du senare få en annons för inredningsmaterial från Tikkurila skickat till dig på en annan webbplats. Detta kallas OBA (Online Behavioral Advertising).

Vi kan också använda information som vi tar emot via din användning av Tikkurilas produkter och tjänster från våra reklampartners, samt information som ditt kön och din ålder i syfte att leverera relevant reklam som inte är OBA. Vi kombinerar din anonyma information med information från andra användare i aggregerade målgruppssegment. Dessa segment är baserade på specifika intressen och/eller faktiska egenskaper som medlemmar i det målgruppssegmentet troligtvis delar. Tikkurila kan använda den informationen för att skicka dig annonser som vi anser ha relevans för dessa intressen eller egenskaper. Vårt mål är att skapa aggregerade målgruppssegment som är tillräckligt stora för att du inte ska kunna identifieras individuellt.
 

4.  Vilken information samlar vi in ​​och hur?

Vi kan samla in olika typer av information baserat på din användning av Tikkurilas produkter och tjänster. Vi kan samla in teknisk information och användningsinformation om de tjänster vi tillhandahåller, inklusive information om hur du använder våra tjänster, produkter, webbplatser och mobilapplikationer, till exempel:

 • Information om utrustning (till exempel utrustningstyp, enhets-ID, serienummer, inställningar och programvara).
 • Webbsöknings- och mobilapplikationsinformation såsom IP-adresser och webbadresser. Vi får också information om sidor du besöker, hur lång tid du spenderar på sidorna, vilka länkar eller annonser du ser och klickar på, vilka söktermer du anger, hur ofta du öppnar ett program och annan liknande information.

Vi samlar in information på många olika sätt:

 • Vi samlar automatiskt in information när du använder våra produkter och tjänster (till exempel med hjälp av cookies, webbserversloggar och annan teknik).
 • Vi tar emot information från externa källor såsom kommersiellt tillgängliga demografiska data.
   

5.  Varifrån får vi anonyma uppgifter och aggregerade uppgifter, hur använder vi och delar dessa?

När vi samlar in information som identifierar dig personligen kan vi för vissa ändamål anonymisera dessa uppgifter. Vi tar bort datafält (t.ex. namn och adress) som rimligen kan användas för att identifiera dig. Vi använder också en mängd olika statistiska tekniker för att anonymisera data.

Aggregerade uppgifter är en form av anonyma uppgifter. Vi sätter samman uppgifter som uppfyller vissa kriterier i anonyma grupper. För att jämföra kundbeteende i olika geografiska områden kan vi till exempel föra samman kundinformation från de olika områdena i anonyma grupper och titta närmare på den sammanlagda informationen för att förstå hur de två grupperna skiljer sig från varandra.

Vi kan dela anonyma uppgifter och aggregerade uppgifter med andra företag och enheter för specifikt bruk. Vi tillåter inte medvetet att andra parter samlar in personlig identifierbar information om din onlineaktivitet när du använder Tikkurila webbplatser, mobilapplikationer, produkter och tjänster.

 

6.  Kan du själv välja om du ska få reklam riktad till dig?

När du öppnar Tikkurila webbplatser ber vi om ditt samtycke till användningen av cookies (bortsett från så kallade nödvändiga cookies). Efter att ha gett ditt samtycke till användning av icke-nödvändiga cookies kan du välja att inte ta emot några typer av reklam online eller på din mobila enhet. När du ser onlineannonser för Tikkurilas produkter och tjänster som har en cookierelaterad ikon, klickar du på denna ikon. Du kan då se information om hur du väljer bort denna OBA-baserade "ominriktning". Du måste välja bort varje webbläsare separat.

Eftersom så kallad "first party"-reklam är en del av den service du får när du besöker Tikkurilas webbplatser och använder Tikkurilas mobilapplikationer kan du inte välja bort denna typ av reklam.

Cookies och annan liknande teknik skadar inte användarens terminal eller filer, och kan inte heller användas för att köra program eller sprida skadlig programvara.

 

7.  Kan denna policy komma att ändras?

Tikkurila kan emellanåt göra ändringar i denna policy. Om denna policy ändras på ett väsentligen ogynnsamt sätt kommer Tikkurila ett meddelande om dessa ändringar finnas tillgängligt på Tikkurilas hemsida i 30 dagar. Tikkurila rekommenderar att du emellanåt besöker denna policy för att notera sådana eventuella ändringar.

 

8.  Vill du kontakta oss gällande denna policy?

Kontakta oss gärna med eventuella frågor om denna policy:

Tikkurila Oyj (ovan benämnt Tikkurila)
Heidehofintie 2, 01300 Vantaa, Finland
Tel:          +358 20 191 2000
Kontakt:     kontaktformulär

 

 

 

har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv