vattenglas

Vatten spelar en nyckelroll i färgproduktionens ekoeffektivitet

Visste du att vissa biprodukter från produktionen återvinns industriellt?

Inom färgtillverkning är de viktigaste områdena relaterade till miljöpåverkan vatten- och energiförbrukning, avfall och utsläpp av föreningar som genereras vid tillverkning.

På var och en av Tikkurilas fabriker behövs energi för att blanda, mala och förflytta produkter, samt för uppvärmning och användning av verktyg i allmänhet. Avfall i sin tur genereras till exempel från kasserade ämnen, utgångna produkter och förpackningar.

vatten

För att främja en ansvarsfull utveckling av produktionen bedrivs ett målmedvetet och målinriktat arbete inom ramen för ansvarsprogrammet ” A Colourful Tomorrow”. Programmet syftar till att minska energiförbrukningen och avfallet. Till exempel studerar vi ständigt hur användningen av tvättvatten för fabriksutrustning kan optimeras och hur biprodukterna från produktionen kan utnyttjas bättre.

Vårt mål är att minska mängden avloppsvatten i förhållande till produktionen med tio procent och mängden avfall i förhållande till produktionen med åtta procent i år. Varje fabrik har sina egna prestationsmål som vi övervakar och rapporterar kvartalsvis.

Den mest miljövänliga produktionen, det vill säga ekoeffektiv produktion, påverkas också av maximalt utnyttjande av råvaror, vilket innebär vatten i färgtillverkningen. Vatten är Tikkurilas viktigaste enskilda råvara för färger och vattenburna produkter står för närvarande för cirka 80 procent av den totala produktionen.

Förutom en miljöeffektiv produktion vill vi även i framtiden göra fler och mer hållbara produkter, vilket bland annat innebär att ytterligare öka produktionen av vattenburna färger. Vårt mål* är att år 2030 ska 99 % av våra dekorativa färger som säljs i Europa vara vattenburna.

vattenglas

Vattenanvändningen är uppdelad i både produktion och slutprodukter – det är så vattnet går från fabriken till färgburken 

Förvaltningen av vattenresurser är av stor betydelse över hela världen, varför dess användning noggrant övervägs i alla våra anläggningar land för land. Tikkurilas första produktionsanläggningar finns i Finland, där vatten i allmänhet är den mest använda naturresursen i volym och är rikligt i förhållande till befolkningen och dess användning. Vatten som används av industrin har rapporterats stå för ungefär hälften av landets vattenförbrukning.

På fabrikerna kommer det mesta av vattnet som används från lokala vattendistributionsnät. För att driva produktionen behövs vatten i fabriker för både kylsystem och rengöring av utrustning. Ungefär hälften av det använda vattnet går direkt till slutprodukten. Vattencirkulationen i våra fabriker är en nyckelprocess som används för bland annat kylning och rengöring av produktionsutrustning. Reningsvattnet från produktionsutrustning återvinns industriellt för återanvändning i fall där det säkerligen inte kommer att negativt påverka kvaliteten på slutprodukten.

På så sätt kan en del av utrustningens tvättvatten utnyttjas och återanvändas för tillverkning av färger. Orenat avloppsvatten släpps aldrig ut i miljön utan renas antingen på Tikkurilas eget vattenreningsverk, som används i Polen, eller av en extern part. Till exempel i Vandafabriken behandlas vatten och de fasta ämnen avlägsnas innan de överförs till en avfallshanterare.

Vattnet som används till färger ska vara av god kvalitet. Tvättvattnet återvinns industriellt så att dess sammansättning är känd, och det säkerställs att det är tillräckligt rent för att kunna återanvändas och inte påverkar färgens egenskaper negativt.

Green building

Vatten gör det också möjligt att minska utsläppen

Vid tillverkning av lösningsmedelsburna färger släpps vissa flyktiga organiska föreningar, det vill säga VOC-utsläpp, till luften från råvaror. På Tikkurila har dessa utsläpp minskat avsevärt genom att specifikt investera i tillverkning av vattenburna produkter istället för lösningsmedelsburna produkter.

Hållbarheten inom produktutveckling, råvaror, produktion och genom de slutprodukten, styr allt vi gör. För våra kunder innebär det ett smart val – hållbara och vackra ytor tillverkade på ett ansvarsfullt sätt.

 
* Mål för konsument och målerifärger i Tikkurilas affärsområde SBU Väst (Finland, Sverige, Norge, Danmark, Polen, Estland, Lettland, Litauen).  

 

 

Läs mer om Tikkurilas hållbarhetsarbete (engelska)

har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv