Eternit Primer

Primer för tak av fibercement.

  • God genomträngningsförmåga
  • Förbättrar vidhäftningen
  • Enkel och säker att använda
  • 858
  • 5 m²/l
  • 7 m²/l
  • 1 h

Glans

  • Helmatt

Beskrivning

Primer för tak av fibercement.


Produktegenskaper

Eternit Primer är en vattenburen primer för tak av fibercement, särskilt lämplig för äldre mycket absorberande takplattor. Eternit Primer tränger in i fibercementplattan och säkerställer god vidhäftning av täckfärg. Eternit Primer bör alltid målas över med Isonit 12, 20, 50 eller Rubber. Rubber rekommenderas särskilt för nedbrutna grundmålade fibercementplattor.


Rekommenderat användningsområde

Eternit Primer används på plattor av fibercement och betong. Eternit Primer är inte lämplig för användning på taktegel eller naturskiffer.


Täckförmåga

5-7 m²/l (1 strykning) Faktiskt sträckförmåga beror på appliceringsmetod och materialets form och yta


Förtunning

Vatten


Appliceringsmetod

spruta, pensel, roller


Förvaring

Förvara på en sval plats, skyddad från frost i tätt slutna originalbehållare och utom räckhåll för barn.


Appliceringsförhållanden

Temperaturen måste vara mellan 8–30 °C och den relativa luftfuktigheten < 85 % RH.


Förberedelse av ytan

Tak som ska grundas med Eternit Primer bör rengöras ordentligt med högtryckstvätt och Iso A-Clean.


Målning

Första strykningen:

För att säkerställa en optimal skikttjocklek bör du måla i två skikt. Tillåt tillräcklig torkningstid mellan applikationerna. Utför alltid en provmålning för att säkerställa att produkten och ytorna är kompatibla.


Rengöring av verktyg

Rengör verktygen med vatten och rengöringsmedel.


VOC

Undvik spill i avloppet, vattendrag eller marken. Avfallshantera produkten enligt lokala föreskrifter för farligt avfall. Lämna in tomma, torra förpackningar till återvinningen eller avfallshantera dem enligt lokala föreskrifter. VOC: Max. 30 g/l (Kat. A/h)


God genomträngningsförmåga

Särskilt lämpad för äldre och mycket absorberande takplattor. Primern tränger in i fibercementplattan, kapslar in fibrer och fyller ut mikroskopiska hål i ytan.

Product usp1prof_img
Master solution

Förbättrar vidhäftningen

Säkerställer god vidhäftning till efterföljande täckfärg: Isonit eller Rubber. Rubber rekommenderas särskilt för nedbrutna grundmålade fibercementplattor.

Product usp2prof_img
Master solution

Enkel och säker att använda

Vattenburen – Låg VOC-halt.

Product usp3prof_img
Master solution
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv