Temafloor AC501

Ett tvåkomponents lösningsmedelsfritt akrylbaserat bindemedel med låg viskositet.

CE

Temafloor AC501

Ett tvåkomponents lösningsmedelsfritt akrylbaserat bindemedel med låg viskositet.

Glans

  • Halvblank

Beskrivning

Ett tvåkomponents lösningsmedelsfritt akrylbaserat bindemedel med låg viskositet.


Produktegenskaper

• Används som bindemedel för Temafloor AC akrylbaserat slipspackel. • Lämpligt att användas som självutjämnande beläggning och som bindemedel för färgat spackel. • Blandad med sand är den även lämplig för att laga betonggolv. • Härdar snabbt, även vid låga temperaturer.


Rekommenderat användningsområde

• Rekommenderas för golv i kommersiella byggnader, lager, laboratorier, kök på institutioner samt livsmedelsindustrin.


Täckförmåga

För ett plant underlag: 2 mm skikt: 2 liter färdigblandningl per m² och 6 mm skikt: 6 liter färdigblandning per m². Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets jämnhet.


Appliceringsförhållanden

Den relativa fuktigheten för betongen bör inte överstiga 97 %. Temperaturen på den omgivande luften, ytan och färgen bör inte understiga +5 ºC under applicering och torkning. Den relativa luftfuktigheten bör inte överstiga 80 %.


Förberedelse av ytan

Ny betong: Avlägsna cementhud med hjälp av maskinell slipning, vakuumgrittblästring eller genom att fräta bort med saltsyra. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Efter slipning ska dammet noggrant avlägsnas med dammsugare. Frätning med saltsyra utförs med utspädd saltsyra (1 del koncentrerad saltsyra, 4 delar vatten). Skölj med rikligt med vatten. Torka golvet. Gammal betong: Avlägsna allt fett, olja, kemikalier och andra orenheter med alkaliskt rengöringsmedel. Avlägsna gammalt flagnande färgskikt genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Rengör hål genom att ta bort allt löst, borttagbart material. Öppna sprickor med t.ex. slipverktyg. Ta bort löst material och damm.


Målning Rengöring av verktyg

Thinner 006 1400.


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor AC 501: max. VOC < 500 g/l.


Snabb och kostnadseffektiv produkt

Tack vare produktens härdningsmekanism torkar golvet snabbt och kan belastas redan två timmar efter påförandet. På grund av de torkar så snabbt är Temafloor AC-beläggningssystemen speciellt lämpliga för lokaler där den tillgängliga arbetstiden är begränsad, såsom i industriella produktionsanläggningar. Alla Temafloor AC-produkter kan appliceras vid låga temperaturer.

Product usp1prof_img
Cheese Production
Swedish
has been added to saved.
has been removed from saved.
sv