Olika typer av industriella ytbehandlingar för metall

Olika typer av industriella ytbehandlingar för metall

The main purpose of all the metal coatings is usually the same, to protect against corrosion, but there are different kinds of products that can be divided into product groups in several different ways.

Tikkurila erbjuder ett brett utbud av målningssystem för metallytor som uppfyller de högsta kvalitetskraven. Vårt breda utbud av produkter inkluderar olika typer av färger och beläggningar för metallytor, från traditionella alkydfärger till moderna högteknologiska DTM-polyuretaner, lösningsmedelsburna grund och täckfärger, mer miljövänliga färger med hög torrhalt, lösningsmedelsfria beläggningar och vattenburna Produkter.

Huvudsyftet med all ytbehandling av metall är oftast detsamma, att skydda mot korrosion, men det finns olika sorters produkter som kan delas in i produktgrupper på flera olika sätt. Om du vill lära dig mer om syftet med ytbehandlingar, hur de används och hur du väljer rätt färg eller beläggning för dina behov, läs mer här.

Industrifärger för metallytor består vanligtvis av bindemedel, pigment, lösningsmedel och tillsatsmedel. I allmänhet klassificeras färger beroende på bindemedlet, eller på vilket sätt färgen härdar. Bindemedlet har den viktigaste inverkan på färgens egenskaper.

 

Hur man kategoriserar olika typer av industrifärger för metall är baserat på hur bindemedlet torkar

Färger kan delas in i fysikaliskt torkande och kemiskt torkande/härdande färger, beroende på hur bindemedlet reagerar. Färger delas också ofta in i vattenburna och lösningsmedelsburna färger.

 

Fysikaliskt torkande färger

Färgfilmen av fysikaliskt torkande färger bildas när lösningsmedlen avdunstar och bindemedlets molekyler smälter samman för att bilda en film. Torkhastigheten baseras på hur snabbt lösningsmedlen avdunstar och beläggningens tjocklek.

Dessa typer av beläggningar kommer att lösas upp i sina ursprungliga lösningsmedel och mjukna vid högre temperaturer. På samma sätt torkar vattenburna färger fysikaliskt när vattnet avdunstar. Vattenburna beläggningar löser sig dock inte i vatten efter att de har torkat. Fysikaliskt torkande färger inkluderar akrylat-, vinyl- och klorkautchukfärger.

Fontefire

Kemiskt torkande/härdande färger

Färgfilmen av kemiskt härdande färger bildas i en kemisk reaktion där det flytande bindemedlet, som består av små molekyler, binds samman till större molekyler. Om färgen innehåller lösningsmedel eller vatten börjar torkningen med avdunstning av dessa flyktiga komponenter.

Den härdade filmen är inte termoplastisk. Filmen löser sig inte heller i lösningsmedel, men om härdningsgraden är låg kan beläggningen expandera under inverkan av lösningsmedel.

 

Kemiskt härdande färger kan också delas in enligt nedan:

  • Färger som torkar genom oxidation härdar genom reaktion med syre i luften (t.ex. alkydfärger)
  • Färger som är fukthärdande torkar genom reaktion med fukt i luften (t.ex. fukthärdade uretaner och etylsilikatfärger).
  • Tvåkomponentsfärger, där komponenterna reagerar med varandra (t.ex. epoxi- och polyuretanfärger)
  • Ugnslacker som härdar under påverkan av hög temperatur.

Vattenburna färger

I kombination med många andra senaste tekniska förbättringar kan vattenburna rostskyddsfärger användas på stålytor utan att kompromissa med rostskyddet eller andra egenskaper. Vattenburna färger använder samma typer av bindemedel som lösningsmedelsburna färger. Tikkurila erbjuder ett bra urval av vattenburna alternativ för akrylat, polyuretan, epoxi, alkyd och svällande brandskyddsfärger.

Egenskaperna hos vattenburna färger är utvecklade för att likna motsvarande lösningsmedelsburna produkter. Förutom miljöfördelarna finns det flera fördelar med att använda vattenburna färger och beläggningar.

Vattenburna färger och beläggningar minskar brand- och explosionsrisken och förbättrar arbetsmiljön. Vatten kan användas som förtunning och för rengöring istället för lösningsmedel. Det finns även vissa nackdelar när man använder vattenburna material. De är känsliga för föroreningar på underlaget som ska ytbehandlas, så rengöringen måste hålla en mycket hög standard. Blästring till Sa 2½ är den normala standarden som krävs för god prestanda. Se Tikkurilas urval av industriella vattenburna ytbehandlingar för metall

 

Alkydfärger

Alkydfärger har i allmänhet god motståndskraft mot väderpåverkan och nötning. De är 1-komponenta, lätta att spraya och relativt låga i pris. De har ofta god motståndskraft mot värme, och mot stänk av olja, vatten och bränsle, men de tenderar att ha begränsad motståndskraft mot syror och alkalier. Alkydfärger kan användas inomhus vid måttlig gas- och kemisk exponering, och utomhus i urbana, industriella och marina miljöer.

Alkyder är polyestrar som innehåller fettsyror som härrör från vegetabiliska oljor. Alkydfärger torkar när lösningsmedel avdunstar och bindemedlet reagerar med luftens syre. Torkning genom oxidation kräver tid och alkydfärger når vanligtvis sina skyddande egenskaper inom två veckor. Torkande oljor används i lufttorkande färger. Icke-torkande oljor används i ugnslacker. Lösningsmedlen i alkydfärger är mestadels lacknafta eller xylen.

Om övermålningen har gjorts för tidigt kan det orsaka skrynkling eller "resning" (första skiktet släpper från underlaget). Slipning eller för starka lösningsmedel i täckfärgen kan också orsaka att alkydfärgen reser sig. I databladen för alkydfärger rekommenderas övermålningstider och lämpliga täckfärger.

 

Egenskaperna hos alkydfärger kan förbättras genom att tillsätta vinyl-, fenol- eller akrylathartser. Epoxiestrar och uretanalkyder är också bindemedel som torkar genom oxidation och deras egenskaper liknar alkyders. Deras nötnings- och kemikaliebeständighet är något bättre än alkyder. Epoxiestrar används i allmänhet endast i grundfärger.

 

Akrylatfärger

Akrylatfärger är 1-komponenta fysikaliskt torkande grund och täckfärger. Det finns även produkter som är utvecklade för att användas som ett enskiktssystem för stålkonstruktioner i inom- och utomhus. Typiska användningsområden är t.ex. stålramar, maskiner och utrustning.

Vattenburna akrylater är miljövänliga och lättanvända alternativ för skydd av stålytor. Det finns också alternativ för shop-priming och doppapplicering. Akrylat ger utmärkt vidhäftning till många slags underlag. De är snabbtorkande och därför optimala för snabba produktionslinjer.

Epoxifärger

Epoxifärger är 2-komponentsfärger som vanligen används för metall- och betongytor som utsätts för mekanisk och kemisk påfrestning i de flesta krävande miljöer och kan modifieras för olika ändamål. De kan också användas på många olika sätt. (som spackel, enskikts-, grund-, mellan- eller täckfärg).

Epoxibeläggningen härdar som ett resultat av kemisk reaktion av två blandade komponenter. Fasta epoxihartser används vanligtvis i lösningsmedelsburna färger och flytande epoxihartser i lösningsmedelsfria beläggningar.

Epoxifärger bildar en film som inte löser sig i de ursprungliga lösningsmedlen och har bra värmebeständighet. Kemisk och mekanisk beständighet hos epoxifärger är god. Beläggningarna är hårda och elastiska och har god vidhäftning mot metallytor. Färgens egenskaper kan justeras genom val av härdare och typ av epoxiharts.

När de utsätts för UV-ljus (solljus), kommer epoxibeläggningar att "krita", vilket betyder att de mattas ner och tappar kulör. Trots det är de ofta specificerade för utomhusbruk i aggressiva kemiska miljöer. Kulören bör väljas för att minimera effekten av kritning om ytan inte är övermålad med till exempel polyuretanfärg.

Vanligtvis kräver epoxifärger minst en temperatur på +10°C för härdning. Nya, lågtemperaturhärdande, så kallade WG (vinterkvalitet) härdar vid temperaturer ner till -5°C. Vid normala temperaturer härdar WG-produkterna snabbare än vanliga epoxifärger. Detta minskar övermålningsintervallet, vilket är en fördel i produktionen.

Lär dig mer om Tikkurilas epoxifärg Temacoat HS-F Primer.

Vlantana

Polyuretanfärger

Polyuretaner används vanligtvis som täckfärger i målningssystem för alla typer av miljöer utomhus. Det finns också många alternativ med rostskyddande pigment för enkelskikts, direkt-på-metallanvändning.

Polyuretaner är flexibla, ger en finish med god glans och kulörbeständighet som är lätta att hålla rent. De kritar inte som epoxi. På grund av sin UV-beständighet används de ofta som täckskikt över epoxisystem utomhus som cisterner, stålmaster, transportutrustning, maskiner etc.

Basen i 2-komponents polyuretanfärger består i allmänhet av polyester-, akrylat-, polyeter- eller epoxihartser innehållande reaktiva hydroxylgrupper. Härdaren består av aromatiskt eller alifatiskt isocyanat som bildar polyuretanen när det reagerar med basen.

Färgens egenskaper kan justeras genom val av komponenter. Genom att använda en alifatisk härdare kan en väderbeständig och ej gulnande färg framställas. Aromatiska härdare används endast för inomhusbruk.

Lär dig mer om Tikkurilas polyuretanfärg Temathane PC 50

 

Oxiranesterfärger

Oxiranesterfärger används ofta istället för epoxi- och polyuretanfärger som ett mer arbetssäkert alternativ. Oxiranesterfärger är 2-komponentsfärger, som består av modifierade oljor och polyester, med hög syrahalt. Filmen bildas när oxiranet och karbonylgrupperna reagerar med varandra. Färgernas torknings- och elasticitetsegenskaper kan justeras inom ett visst område genom att ändra förhållandet mellan bindemedlen. Oxiranesterfärger är resistenta mot ett brett spektrum av kemikalier, förutom alkalier. De är resistenta mot fett, olja och stänk av lösningsmedel. De är också resistenta mot icke-oxiderande syror och saltlösningar. De har god motståndskraft mot svavelsyra och nedsänkning i vatten. De har också god kulör- och glansbeständighet.

Jannevirta

Zinkrika färger

Zinkrika färger används ofta i system för de mest krävande miljöer som broar och offshore- eller kustnära konstruktioner. En zinkfärgsfilmen ger katodiskt skydd åt stålet. Färgerna kan kallas zinkrika när zinkinnehållet överstiger 80 viktprocent. Olika standarder anger olika nivåer för mängden zink som krävs för en "zinkrik" beläggning, med nivåer som varierar mellan 75 och 90 viktprocent.

Skillnaden jämfört med galvanisering är bindemedlet i färgen. Bindemedlet i zinkrika färger är vanligtvis epoxi, alkylsilikat eller något fysiskt torkande bindemedel. Valet av bindemedel för zinkrika färger är viktigt eftersom egenskaper som hårdhet, elasticitet, vidhäftning till underlaget och övermålning främst beror på bindemedlet.

Zinksilikatfärger är 2-komponentsfärger baserade på lösningsmedelsburna etyl- eller vattenburna alkalisilikathartser. Etylsilikatfärger är de vanligaste. Etylsilikatfärger härdar genom reaktion med atmosfärisk fukt. Därför måste den relativa luftfuktigheten vara relativt hög (~80%) för att säkerställa härdning. Etylsilikatfärger kan även appliceras vid låga temperaturer. De används för lösningsmedelsbeständiga beläggningar och som grund för system som skall exponeras utomhus under lång tid.

Silikonfärger

Silikonfärger används som väderbeständiga täckfärger och pigmenterade med aluminium, för målning av ytor som kan bli heta. Ren silikonfärg tål +650°C torr värme, och vid applicering på zinksilikatgrundfärg upp till +400°C. Silikonfärger används inomhus och utomhus för heta ytor.

Svällande brandskyddsfärger

Svällande brandskyddsfärger används för att skydda underlaget från effekterna vid brand. Svällande målning av konstruktionsstål fördröjer uppvärmningen av stålet och ger ytterligare tid innan stålet når en temperatur där det tappar bärförmåga. Denna extra tid möjliggör evakuering av byggnaden och en chans för räddningstjänsten att kontrollera branden.

De flesta 1-komponenta svällande brandskyddsfärger används endast i torra miljöer inomhus. Ett typiskt system skulle vara: blästra till Sa 2½, godkänd rostskyddsgrund cirka 75 µm, den svällande brandskyddsfärgen och vanligtvis en täckfärg cirka 40 µm dft. Den torra filmtjockleken (vanligtvis 0,5-3,0 mm) av den svällande brandskyddsfärgen bestäms av storleken och vikten på stålet och hur lång period av brandskydd som krävs.

Läs mer om våra lösningar för svällande brandskyddsfärg.

 

Svällande brandskyddsfärg

Håll dig uppdaterad med de senaste industribeläggningsämnena och prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv