Beläggning på trä

FAQ – Behandling av trä med brandskyddande produkter

Träbyggandet har ökat de senaste åren med många vackra och hållbara flerfamiljshus, bibliotek och skolor i trä som resultat. Regler om träkonstruktion, inklusive brandsäkerhet, har uppdaterats genom åren. Denna FAQ ger svar på många av de vanligaste frågorna om brandskydd och brandskyddande produkter som används för industriell träbeläggning.

 

Vill du veta mer? Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Vilka träytor behöver brandskydd?

Trä kan användas som byggmaterial utan brandskydd. Beroende på plats och kundkrav kan behandlingen dock göra byggnaden säkrare. Detta extra skydd möjliggör en bredare användning, till exempel till följande typer av byggnader:

  • Skolor, förskolor och anläggningar för boende
  • Lagerlokaler
  • Fristående hus, radhus och hyreshus
  • Kontor
  • Hotell
  • Bibliotek
  • Annex eller påbyggda våningsplan med trästomme

Vilka är fördelarna med att använda brandskyddande produkter?

Brandskyddande produkter fördröjer antändningen av trä och spridningen av eld, samtidigt som det skapar mindre rök än obehandlat trä. Detta ger värdefull extra tid för människor att ta sig ut och för räddningstjänster att nå dem, samtidigt som effekterna av rökinandning minskar.

Hur fungerar brandskyddande produkter?

Vid exponering för värme expanderar det brandskyddande materialet och skapar ett isolerande skumskikt på träet. Det porösa skumskiktet isolerar träet från lågorna och förhindrar att träytan snabbt värms upp eller fattar eld. Detta kallas svällande teknik, dvs. brandskydd baserat på att färgytan expanderar när den utsätts för värme.

Fontefire

Jämförelse mellan svällande teknik och saltbaserade produkter

Jämfört med saltbaserade brandskyddande produkter kan ytor som behandlas med svällande produkter bättre klara fukt, UV-ljus och väder.

 

Fördelar Svällande teknik Saltbaserade produkter

Fördröjer brandförloppet

Ja Ja

Långvarigt brandskydd

Ja Nej

Motståndskraftig mot fukt

Ja Nej

Topplacken kan vara vattenburen

Ja Nej

Minskar rökbildningen

Ja Nej

Topplacken ökar inte rökbildningen

Ja Nej

Tikkurilas brandskyddande produkter har brandskyddsklassificeringen B-s1, d0. Vad innebär det?

B-s1, d0 är den bästa möjliga brandskyddsklassificeringen för trämaterial. Byggprodukter och byggelement är indelade i olika brandklassificeringar enligt EN 13501-1 europeisk brandsäkerhetsstandard. Klassificeringen inkluderar också en A-klass, reserverad för icke brännbara material som stål.

Här är en mer detaljerad lista över brandklassificeringar för byggmaterial:

Byggmaterial är märkta med följande markeringar, med undantag för golvbeläggningar: A1, A2, B, C, D, E, F.

Rökgasutsläpp och brinnande droppar identifieras med extra klassificering "s" och "d". För rökgasutsläpp är klassificeringarna s1, s2 och s3, och för brinnande droppar d0, d1 och d2.

A1 = Material som inte bidrar till brand alls (icke brännbart material)
A2 = Material med synnerligen begränsat bidragande till brand
B = Material med mycket begränsat bidragande till brand
C = Material med begränsat bidragande till brand
D = Material med acceptabelt bidragande till brand
E = Material med acceptabelt brandbeteende
F = Material utan någon definierad typ av brandbeteende (ej testat)
s1 = Mycket lågt rökgasutsläpp
s2 = Lågt rökgasutsläpp
s3 = Rökgasutsläpp uppfyller inte kraven enligt s1 eller s2
d0 = Inga brinnande droppar eller partiklar
d1 = Brinnande droppar eller partiklar brinner ut snabbt
d2 = Produktion av brinnande droppar eller partiklar uppfyller inte kraven enligt d0 eller d1
Källa: E1 National Building Code of Finland

 

Kan brandskyddande produkter användas för alla typer av träytor?

För mindre vanliga typer av trämaterial, kontakta en Tikkurila-expert innan du applicerar en brandskyddande produkt.

 

Vilken kulör har Fontefire WF brandskyddsfärg?

Fontefire WF är ljusgrå, vilket ökar täckningsegenskaperna för hela färgytan.

 

Kan en träyta först målas och sedan appliceras med Fontefire WF Clear brandskyddande lack på toppen?

Nej. Fontefire WF Clear måste appliceras direkt på träet utan grundfärg för att uppfylla kraven för ytklassificering B-s1, d0.

Fontefire WF Clear är transparent vit. Tikkurilas brandskyddande produkter är avsedda att appliceras direkt på träet. Om ytorna först målas eller infärgas kommer de brandskyddande egenskaperna inte garanterat att fungera som avsett. Dessutom reflekterar den tunna ytlacken ljus och bildar därmed en nyans på den underliggande ytan som kanske inte är den som kunden tänkt sig.

 

Kan Fontefire WF Clear nyanseras?

Nej. Brandskyddsklassificeringen är endast godkänd för klarlack, ej nyanserad.

 

Kan Akvilac WF 10 ytlack nyanseras?

Inte för tillfället, även om vi för närvarande testar en nyanserad lack för att undersöka hur väl de brandskyddande segenskaperna bibehålls vid nyansering.

 

Kan Fontefire WF-produkter målas över med någon färg?

Nej. Den brandhämmande klassificeringen bibehålls endast om någon av följande produkter används som täckfärg:

  • Brandskyddande färg för invändiga ytor (Fontefire WF)
  • Brandskyddande lack för invändiga ytor (Fontefire WF Clear) och
  • Kemikaliebeständig topplack för ytor som kommer att utsättas för slitage eller nötning (Akvilac WF 10)

Behöver brandskyddande produkter alltid ha en topplack?

Om en brandskyddad yta behöver vara nötningsbeständig, bör den avslutas med en topplack eller färg.
Inomhus räcker en brandskyddande lack för träytor som inte utsätts för slitage, t.ex. tak.

 

Hur ska brandskyddande produkter appliceras på träytor?

Fontefire WF-produkter är utvecklade och huvudsakligen avsedda för industriell målning. Förutom vakuumapplicering, sprutning och ridålackering kan produkterna appliceras på små ytor med pensel eller roller. Endast industriella målerier är för närvarande certifierade för att kunna utföra brandskyddsmålning.

 

Kan paneler eller skivor behandlas med Fontefire WF Clear om det finns en luftspalt i strukturen?

Nej. För speciella omständigheter, kontakta alltid en lokal brandskyddsspecialist.

 

Är brandskyddande färger och lacker miljövänliga?

Tikkurilas brandskyddande produkter är vattenburna vilket innebär att de orsakar mindre utsläpp och där med mindre miljöpåverkan och är säkra att använda. Våra brandhämmande produkter har utvecklats för industriell målning, vilket innebär att ytbehandlingen sker på fabriken under kontrollerade förhållanden snarare än på byggarbetsplatsen. Detta säkerställer att utsläppen minskas ytterligare och förhindrar flyktiga utsläpp på plats.

 

Läs mer på ämnet brandskyddande produkter;

För träkonstruktioner är brandsäkerhet ett hett ämne.

 

 

Vill du veta mer? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv